• Otrdiena, 19.marts (2013), 17:17

  Naturalizācijas eksāmens

  Labdien,
  mana draudzene no Somijas drīzumā vēlas pārvākties uz dzīvi Latvijā. Sakiet, kur viņai būtu jāvēršas, lai varētu nokārtot naturalizācijas eksāmenu un iegūt LV pilsonību? Valodu viņa jau ir puslīdz iemācījusies.
  Kā tas viss notiek?

  Jautājuma komentāri (4)

  • 11. jan.
  • Dzēsts komentārs
  • 11. jan.
  • Dzēsts komentārs
  • 11. jan.
  • Dzēsts komentārs
  • 22. mar.
  • Labdien,

   Latvijas Republikas Pilsonības likums nosaka, ka Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā pilsonības pretendentiem ir jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaude. Latviešu valodas prasme ir jāapliecina arī bērniem, kas dzimuši nepilsoņu vai bezvalstnieku ģimenē pēc 1991.gada 21.augusta un vēlas iegūt LR pilsonību patstāvīgi pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.

   Normatīvie akti, kas reglamentē Pilsonības likumā noteiktās pārbaudes:

   • Pilsonības likums
   • Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 522 "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi"

   Latviešu valodas prasmes pārbaudes pirmais modelis (1995.gads) un otrais modelis (1996.gads) tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar Eiropas Padomes ekspertiem no Nīderlandes Pārbaudes materiālu izstrādāšanas centrālā institūta. Trešā modeļa satura un prasmju vērtēšanas kritēriju izstrādāšana notika ciešā sadarbībā ar Eiropas Padomes ekspertiem no Kembridžas Universitātes Vietējā eksaminācijas centra. 3.modelis pārbaudēs tika ieviests 1999. gada oktobrī.

   Pārbaudes mērķis ir pārliecināties par pilsonības pretendenta latviešu valodas prasmi un spēju apzināti lietot valodu. Pretendentam jāprot latviešu valoda tādā līmenī, lai viņš varētu sekmīgi integrēties sabiedrībā, sazināties ikdienā un sabiedriskās situācijās.

   Pilsonības likumā noteikto nepieciešamo zināšanu pārbaudes notiek eksaminācijas centros:

   • Rīgā, Daugavpils ielā 31,
   • Liepājā, Graudu ielā 45,
   • Daugavpilī, 18.novembra ielā 105,
   • kā arī izbraukuma komisijas eksāmenus var pieņemt Jēkabpilī, Valmierā un Ventspilī.

   Nodaļās regulāri notiek arī informācija dienas, kurās interesenti var uzzināt aktuālāko informāciju par pilsonības iegūšanu, kā arī izmēģināt eksāmenu testu paraugus.

   Gatavojoties Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudēm, pretendenti var izmantot:

   • informatīvi metodisko materiālu “Latviešu valodas prasmes pārbaude” (Ls 1,82);
   • mācību līdzekli - J.Taurēns “Latvijas vēstures pamatjautājumi un valsts konstitucionālie principi” (Ls 3,39);
   • "Metodiskos ieteikumus Latvijas pilsonības pretendentiem, gatavojoties Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudei (Ls 1,45).

   Mācību un metodiskos līdzekļus var iegādāties jebkurā pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

   Pretendentam jāievēro:

   • Jānoskaidro, vai uz pretendentu neattiecas pārbaužu atvieglojumi, piemēram, saistībā ar izglītību, vecumu, invaliditāti.
   • Pārbaude ir jākārto divu mēnešu laikā pēc naturalizācijai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
   • Ierodoties uz pārbaudi, pretendentam obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam un norīkojumam uz pārbaudi.

   Atvieglojumi:

   • Personām, kas ir ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs - Atbrīvojums no latviešu valodas prasmes pārbaudes;
   • Vispārējās vidējās izglītības iestādes izlaiduma klases absolventiem, kas ir nokārtojuši centralizēto latviešu valodas un literatūras eksāmenu A, B, C vai D līmenī - Atbrīvojums no latviešu valodas prasmes pārbaudes;
   • Personām, kas ir sasniegušas 65 gadu vecumu - Atbrīvojums no latviešu valodas rakstu prasmes pārbaudes;
   • I, II, III grupas invalīdiem - Atkarībā no invaliditātes ir dažādi atbrīvojumi no pārbaudēm;
   • Personām, kas pēc 2009.gada 1.septembra ieguvušas B vai C līmeni valsts valodas prasmes pārbaudē profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai - Atbrīvojums no latviešu valodas prasmes pārbaudes.

   Latviešu valodas prasmes pārbaudei ir divas daļas – rakstiskā un mutvārdu daļa, kuru ietvaros tiek pārbaudītas 4 prasmes:

   1. Klausīšanās - šajā pārbaudes daļā tiek novērtēta pretendenta prasme uztvert valodu kā klausītājam. Pretendents klausās tekstus, kas pietuvināti ikdienas sarunām, piemēram, īsu divu cilvēku dialogu, informāciju pa radio (monologu), piemēram, laika prognozi, izmaiņas vilcienu sarakstā u.tml.

   2. Lasīšana - pretendents lasa dažāda rakstura sadzīves tekstus un vienkāršus oficiālus paziņojumus, piemēram, dažādas norādes, neformālas vēstules/zīmītes, sludinājumus u.tml., izprotot tekstā ietverto ideju un atrodot nepieciešamo informāciju.

   3. Rakstīšana - pretendents aizpilda veidlapu, raksta īsu vēstuli par sadzīves rakstura tematu, apliecinot, ka prot sniegt informāciju par sevi un sazināties rakstiski sadzīves situācijās.

   4. Runa - pretendents atbild uz 10 intervijas jautājumiem par sevi, sarunājas par sadzīves situāciju, pastāsta par doto attēlu un izsaka savas domas par to.

   Latviešu valodas prasmes pārbaudes vērtēšana: www.pmlp.gov.lv/doc/Latv_val_kriteriji/HTML/index.html

   Pārbaudes lasīšanas un rakstīšanas uzdevumu paraugi: www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/Naturalizacija/Uzdevumu_paraugs_lv.pdf

   Pretendentam jāievēro:

   • Ja pretendentam pirmajā reizē neizdodas nokārtot valodas pārbaudi, nākamo reizi to var kārtot ne agrāk kā pēc trim mēnešiem.
   • Atkārtoti pretendentam jākārto tikai tā pārbaudes daļa, kura nav nokārtota, nevis visa valodas prasmes pārbaude kopumā.
   • Kārtot LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi var tikai pēc tam, kad nokārtota latviešu valodas prasmes pārbaude.
   LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaude

   Šo pārbaudi pretendents var kārtot mutiski vai rakstiski. Mutvārdu pārbaudē pretendents atbild uz vienu jautājumu par LR Satversmi un otru par Latvijas vēsturi un kultūru. Rakstiskajā pārbaudē pretendents izpilda testu, kurā ir 18 jautājumi (10 jautājumi par Latvijas vēsturi, 8 – par LR Satversmi). Abu veidu pārbaudēs pretendentam arī jāuzraksta vai jānorunā valsts himnas teksts.

   Pārbaudes testa paraugs:
   www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/Naturalizacija/Uzdevumu_paraugs_vesture.pdf

   Pretendentam jāievēro:

   • Katra daļa (Satversme, himna un vēsture) tiek vērtēta atsevišķi. Pārbaude ir nokārtota, ja ir nokārtotas visas daļas.
   • Ja pretendentam pirmajā reizē neizdodas nokārtot zināšanu pārbaudi, nākamo reizi to var kārtot ne agrāk kā pēc viena mēneša.
   • Atkārtoti pretendentam jākārto tikai tā pārbaudes daļa, kura nav nokārtota, nevis visa zināšanu pārbaude kopumā.

   Ja pretendents nepiekrīt pārbaudes komisijas lēmumam, viņam ir tiesības 30 dienu laikā to pārsūdzēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam.

   Pārvaldes priekšnieka lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Iekšlietu ministrijā viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, savukārt Iekšlietu ministrijas lēmumu personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

   Pretendentam jāievēro:

   • Pilsonības likumā noteiktās valodas prasmes un zināšanu pārbaudes drīkst kārtot ne vairāk kā trīs reizes. Ja kāda no pārbaudēm netiek nokārtota arī ar trešo reizi, naturalizācijas iesnieguma izskatīšana tiek izbeigta. (Ja naturalizācijas iesnieguma izskatīšana izbeigta, personai ir tiesības iesniegt jaunu naturalizācijas iesniegumu bez jebkādiem iesniegšanas termiņa nosacījumiem un atkārtoti uzsākt naturalizācijas procesu).
   • Ja pretendents neierodas uz pārbaudi un divu mēnešu laikā neiesniedz dokumentus par neierašanos uz pārbaudi attaisnojoša iemesla dēļ, naturalizācijas iesnieguma izskatīšana tiek izbeigta . Ja noteiktajā laikā pretendents iesniedz attaisnojošu dokumentu, viņam tiek nozīmēts cits pārbaudes datums un laiks.

   Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde tiem interesentiem, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, regulāri rīko informācijas dienas.

   Informācijas dienās interesenti var uzzināt:

   • kādi ir Latvijas pilsonības iegūšanas noteikumi,
   • kādi dokumenti nepieciešami,
   • kādas ir naturalizācijas pārbaužu prasības.

   Tāpat Informācijas dienu dalībnieki var iepazīties:

   • ar latviešu valodas pārbaudes kārtību – izpildīt klausīšanās un lasīšanas testu un rakstu darba paraugus,
   • ar Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes kārtību – izpildīt Latvijas vēstures un Latvijas Republikas Satversmes testu paraugus.

   Tuvākās Informācijas dienas paredzētas:

   • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 4. nodaļā
   Rīgā, Daugavpils ielā 31, 109. kabinetā

   2013.gada 26.aprīlī plkst.09:00

   Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. 67037627 vai personīgi Daugavpils ielā 31
   (vietu skaits ierobežots)

   • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļā
   Liepājā, Graudu ielā 45, (3.stāva zālē)

   2013.gada 1., 8., 15., 22.martā no plkst.10:00

   • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Daugavpils nodaļā
   Daugavpilī, 18.novembra ielā 105, (302.kabinets 3.stāvā)
   19.martā plkst.13:00

   Informācijas avots: www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/Naturalizacija/parbaudes.html

   Ar cieņu,
   Riga24.lv
   Atbildēt

  • 0   0 / 0         |