SIA "Skolmeistars" – pirmsskolas izglītība, pirmsskola, privātais bērnudārzs

Kvalitatīva pirmsskolas izglītība ir neatņemama bērna dzīves sastāvdaļa. Kvalitatīva pirmsskolas izglītība veido vērtīgu zināšanu un izpratnes pamatu, kas palīdz vieglāk un sekmīgāk apgūt mācību vielu pamatskolā, vidusskolā un universitātē, sasniegt nozīmīgus rezultātus izvēlētajā profesijā, uzlabojot dzīves kvalitāti pieaugušā vecumā. 

Pirmsskolas izglītība

Kvalitatīva pirmsskolas izglītība ir neatņemama bērna dzīves sastāvdaļa. Kvalitatīva pirmsskolas izglītība veido vērtīgu zināšanu un izpratnes pamatu, kas palīdz vieglāk un sekmīgāk apgūt mācību vielu pamatskolā, vidusskolā un universitātē, sasniegt nozīmīgus rezultātus izvēlētajā profesijā, uzlabojot dzīves kvalitāti pieaugušā vecumā. Pirmsskolas izglītība ir būtisks katra bērna dzīves posms, tās kvalitāte ietekmē bērna labizjūtu, attīstību, zināšanas, izpratni un prasmes dažādās jomās, tāpēc svarīgi, ka iestādi, kurā bērns apgūs pirmsskolas izglītību, vecāki piemeklē un izvērtē ļoti rūpīgi un atbildīgi.

Izvēloties pirmsskolas izglītības iestādi, vecāki mērķtiecīgi izvērtē gan pirmsskolas āra vidi (piemēram, rotaļu laukumu), gan iekšējo vidi, kuru veido mācību telpas, skolotāji un kopējā gaisotne. Cieņpilni skolotāji, kuri spēj ieraudzīt katrā bērnā potenciālu, unikālās īpašības un personību, kuri ar savu piemēru māca mīlēt, palīdzēt, būt cienošiem pret citiem cilvēkiem un apkārtējo vidi, pozitīvi ietekmēs bērna labizjūtu un individuālo attīstību. Ļoti būtiski, lai pirmsskolas izglītība tiktu saņemta, darbojoties kopā ar pieklājīgiem un iecietīgiem skolotājiem, kas spēj ieklausīties un cienīt bērna vajadzības, kā arī līdzpārdzīvot visdažādākajās situācijās.

Šādas īpašības piemīt skolotājiem privātajā Pārdaugavas pirmsskolas izglītības iestādē "Maziņš kā jūra". Pirmsskolas izglītības iestādē "Maziņš kā jūra" strādā zinoši, gudri un harmoniski darbinieki, kas tādas pašas īpašības ar savu piemēru attīsta arī bērnos, tāpēc pirmsskola "Maziņš kā jūra" izpelnījusies augstu uzticību vecāku vidū. Pirmsskolā ikviens skolotājs un skolotāja palīgs apzinās savu augsto atbildību un mērķus, ir pārliecināts par katra bērna potenciālu gūt panākumus dzīvē, ar lielāko prieku un interesi palīdz bērnam ceļā uz tiem.

Pirmsskolas "Maziņš kā jūra’’ darbinieki "Nordplus" un "Erasmus+" projektu ietvaros gūtās idejas un izpratni par pieeju pirmsskolas izglītībai ārvalstīs īsteno mācību darbā ar bērniem.  Kvalitatīva pirmsskolas izglītība ir skolotāju un vecāku kopīgs darbs un atbildība, tieši tāpēc "Maziņš kā jūra" skolotāji regulāri tiekas ar vecākiem un viņu bērniem individuālās attīstības sarunās, kurās bērns dalās ar saviem panākumiem, grūtībām un situācijām, kas rada satraukumu. Tikšanās reizēs visi kopīgi izvirza bērna tālākās attīstības mērķus, kurus īsteno ikdienā pirmsskolā un mājās. Pirmsskolas izglītība, pieeja mācībām un skolotāju attieksme privātajā pirmsskolas izglītības iestādē "Maziņš kā jūra" iepriecina bērnus un apmierina viņu vecākus.

Lasiet vairāk: www.mazinskajura.lv

Pirmsskola

Pirmsskola ir mācību iestāde, kur bērns iegūst ne tikai pirmo izglītošanās pieredzi, bet arī aug kā personība. Šis pirmais izglītības posms ietekmē bērna prasmi mācīties, raisa viņā prieku un aizrautību izzināt apkārtējo pasauli, notikumus un procesus, kas savstarpēji mijiedarbojas. Ar dažādu izglītojošu un interesantu darbību palīdzību bērns pirmsskolā izzina gan sevi pašu, gan līdzcilvēkus un apkārtējo vidi. Pirmsskolā bērns iegūst vispārīgās jeb caurviju prasmes, attīsta ieradumus, te veidojas arī viņa uzvedības un attiecību modelis, dzīves vērtības, parādās hobiji un attīstās rakstura īpašības. Pirmsskola ir arī vieta, kur bērns iegūst jaunus draugus un kur skolotāji palīdz ar tiem labāk saprasties un sadarboties. Tāpēc pirmsskola, kas būs bērna pirmā izglītības gūšanas vieta un kurā viņš uzturēsies lielāko dienas daļu, jāizvēlas rūpīgi un atbildīgi.

Privātais bērnudārzs – pirmsskola "Maziņš kā jūra" – palīdz attīstīt bērnā harmonisku personību, māca būt atbildīgam, pašpietiekamam, aizrautīgam un patstāvīgam, uzstādot savus mērķus, veicot izvēles un pieņemot lēmumus, kā arī atraisa radošās spējas, sekmējot bērna prasmi ieraudzīt jaunas iespējas, spēt rīkoties spontāni un uzņemties iniciatīvu. Pirmsskola "Maziņš kā jūra" attīsta bērnā pašapziņu, godīgumu, atvērtību un cieņu pret citiem, kā arī spēju pielāgoties un sadarboties. Pirmsskolas skolotāji zina ne vien, kā raisīt bērnā interesi un aizrautību mācīties, bet arī kā radīt vēlmi piedalīties dažādās aktivitātēs, tādējādi sniedzot vecākiem drošības un pārliecības sajūtu par to, ka viņu bērns saņem visu vajadzīgo pilnvērtīgai attīstībai, viņam tiek sniegta nepieciešamā uzmanība, rūpes un individuāla pieeja. Tā kā zinātkāre ir dabiska cilvēka īpašība jau kopš mazotnes, skolotāju misija ir veicināt un attīstīt tās izpausmi, tāpēc mācības ir pielāgotas katra bērna personībai, uztverei un mācīšanās ātrumam.

Lasiet vairāk: www.mazinskajura.lv

Privātais bērnudārzs

Privātais bērnudārzs ir vieta, kas dod pārliecību vecākiem, ka viņu bērniem tiek nodrošināta individuāla pieeja izglītības procesā. Ikviens cilvēks, arī bērni, ir personība ar savām interesēm un spējām, tāpēc individuāla pieeja ir pareizākais risinājums, kā nodrošināt bērnam dzīvei nepieciešamās pamatzināšanas, izpratni un prasmes. Privātais bērnudārzs ir vieta, kur pieaugušajiem ir svarīgi katram bērnam veltīt rūpīgu uzmanību viņa personības attīstības ceļā, attīstīt bērnā prieku mācīties, vēlmi izzināt un apgūt jaunas iemaņas, kas sekmēs viņa pilnveidi nākotnē. Privātajā bērnudārzā ir iespējams efektīvāk iemācīties cieņpilnu komunikāciju un sadarbību ar apkārtējiem, jo šeit svarīga ir mācīšanās kopiena katrā grupā un visiem kopā. Zināms, ka jo vairāk uzmanības tiek veltīts bērnam, jo veiksmīgāks ir viņa mācību process, kas savukārt raisa prieku, apgūstot mācību vielu. Šādā vidē bērni parasti ir drošāki, pašpārliecinātāki un jūtas komfortablāk.

Privātais bērnudārzs, pateicoties iepriekš minētajam, ir populāra iespēja, kuru izmanto daudzi atbildīgi un bērna izglītībā ieinteresēti vecāki, meklējot bērnam vietu, kur iegūt pirmsskolas izglītību. Privātais bērnudārzs "Maziņš kā jūra", kas atrodas Pārdaugavā, iemantojis vecāku uzticību, jo šeit ir sirsnīgi un profesionāli skolotāji, kuri turpina mācīties un attīstīties profesionāli, lai zinātu, kā atbalstīt katru bērnu. "Maziņš kā jūra’’ darbiniekiem ir dziļa izpratne un augsta atbildības sajūta, turklāt ir redzams, ka skolotājiem bērnu izglītošana ir sirdsdarbs un dzīvesveids, kas aizrauj un sagādā milzīgu gandarījumu.

Privātais bērnudārzs "Maziņš kā jūra" uzņem bērnus, sākot no pusotra, līdz sešu gadu vecumam. Atbilstoši bērnu vecumam un individuālajai attīstībai tiek veidotas trīs jaukta vecuma grupiņas – viena grupa bērniem no pusotra līdz trīs gadu vecumam un divas grupas bērniem no trīs līdz sešu gadus vecumam. Maksimālais bērnu skaits vienā grupā – 18 bērni.

Lasiet vairāk: www.mazinskajura.lv