Revīzija: Pašvaldības 2016.gada sākumā par 1,97 miljoniem eiro nepamatoti palielinājušas zemes, ēku un būvju vērtību

Rīga, 3.okt., LETA. Pašvaldības 2016.gada sākumā par 1,97 miljoniem eiro nepamatoti palielinājušas zemes, ēku un būvju vērtību, secināts Valsts kontroles (VK) revīzijā "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".

VK norāda, ka pašvaldību gada pārskatu daļā uzrādītā informācija par zemi, ēkām un būvēm nav patiesa un salīdzināma, jo zemes, ēku un būvju vērtība gada sākumā ir nepamatoti palielināta vismaz par 1 970 435 eiro un 2019.gada beigās - vismaz par 442 070 eiro.

"Lai gan valsts reģistriem ir jānodrošina sabiedrība ar aktuālu informāciju par visiem valsts teritorijā esošiem pazemes aktīviem un mežaudzēm, valsts reģistru lietotājiem nav pieejama kvalitatīva, aktuāla un skaidri saprotama informācija, tajā skaitā pārskata gada inventarizācijas veikšanai, kas ietekmē arī Saimnieciskā gada pārskatā sniegtās informācijas kvalitāti," atzīst VK.

Bilances posteņa "Zeme, ēkas un būves" vērtība pārskata gada sākumā bija 5,8 miljardi eiro jeb 69% no bilances aktīvu kopsummas un pārskata gada beigās - 5,68 miljardi eiro jeb 67% no bilances aktīvu kopsummas.

Revīzijas izlasē iekļauto 29 pašvaldību bilances posteņa "Zeme, ēkas un būves" vērtība pārskata gada sākumā bija 4,6 miljardi eiro jeb 79% no visu pašvaldību bilances posteņa "Zeme, ēkas un būves" vērtības un pārskata gada beigās bija 4,48 miljardi eiro jeb 79% no visu pašvaldību bilances posteņa.

Veicot revīzijas procedūras izlasē iekļautajās 29 pašvaldībās, VK konstatēja, ka zemes uzskaites vērtība ir nepamatoti palielināta uzrādot tajā citām personām piederošos īpašumus, iekļaujot zemes sastāvā ēku un būvju vērtību vai veicot pārvērtēšanu. Tāpat ēku uzskaitē nav nodrošināta analītiskā uzskaite un atbilstoša klasifikācija, nav noteiktas atbilstošas nolietojuma normas un uzskaites vērtība ir nepamatoti palielināta, uzrādot tajā citām personām piederošos īpašumus.

Savukārt transporta būvju un inženierbūvju uzskaitē nav nodrošināta analītiskā uzskaite un atbilstoša klasifikācija, nav noteiktas atbilstošas nolietojuma normas, kā arī nav nodrošināta pamatlīdzekļu uzskaites vērtību pamatojošo dokumentu saglabāšana.

Lai uzlabotu pamatlīdzekļu uzskaiti, jau 2012.gada revīzijā VK Finanšu ministrijai sniedza ieteikumu nodrošināt vienotu pieeju pamatlīdzekļu uzskaitē, normatīvajos aktos nosakot kritērijus pamatlīdzekļu atzīšanai un uzrādīšanai. Šis ieteikums vēl nav ieviests, bet tā ieviešanas termiņš ir 2017.gada 30.decembris.